Warunki korzystania z Alfascreen

Poniżej znajdują się zasady i warunki korzystania z usługi Alfascreen opisane jako (“Usługa”). Proszę przeczytać je uważnie. Logując się do konta i / lub korzystania z usługi, Stwierdzasz, że zgadza się na przestrzeganie wszystkich tych zasad i warunków świadczenia usług (“Umowa”). Usługa oferowana jest wyłącznie gdy zgadzasz się na zaakceptowanie warunków bez modyfikacji  i informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

 

1. Definicje

“Konto” odnosi się do konta rozliczeniowego Usługi.

 

“Dane Klientów” oznaczają dane dotyczące charakterystyki i działań osób odwiedzających stronę Użytkownika, gromadzone przy pomocy kodu ARS, a następnie przesyłane do Serwerów i analizowane przez Oprogramowanie Przetwarzające.

 

“Dokumentacja” oznacza towarzyszącą dokumentację zastrzeżoną, udostępnioną Użytkownikowi przez Alfascreen do używania wraz z Oprogramowaniem Przetwarzającym, włącznie z dokumentacją dostępną w trybie online lub w inny sposób.

 

“ARS” oznacza zastrzeżony kod śledzenia Alfascreen, instalowany w celu zbierania Danych Klientów, wraz ze wszelkimi udostępnianymi użytkownikowi poprawkami, aktualizacjami i rozszerzeniami

 

“Alfascreen” oznacza firmę PCIB Piotr Narewski, numer rejestracji firmy PL-7642524429

 

“Odsłona” oznacza jednostkę miary dla celów korzystania z Usługi. Odsłona jest wykorzystywana w momencie, gdy kod ARS jest wykonywany na odwiedzanej stronie internetowej i przetwarzana w ramach Profilu. Odsłona jest liczona od każdego przypadku wystąpienia kodu ARS na stronie internetowej i dla każdego Profilu otrzymującego informacje z kodu ARS dla takiej strony internetowej.

 

“Oprogramowanie Przetwarzające” oznacza zastrzeżone oprogramowanie Alfascreen i wszystkie jego rozszerzenia, służące do analizy Danych Klientów i generowania Raportów.

 

“Profil” oznacza zbiór ustawień, które wspólnie określają, jakie informacje mają być zawarte w danym Raporcie lub z niego wyłączone. Na przykład można utworzyć Profil w celu zbadania małego fragmentu witryny internetowej w ramach jednego Raportu. W ramach jednej Witryny można utworzyć wiele Profili.

 

“Nagranie” ” jest jednostką miary korzystania z Usługi i reprezentuje zbiór odsłon.

 

“Raport” oznacza wynik w postaci analizy udostępnianej pod adresem app.alfascreen.com (lub pod innym adresem URL podanym przez Alfascreen) dla danego Profilu. Liczba diagramów, wykresów i statystyk zawartych w Raporcie zmienia się w zależności od edycji Usługi.

 

“Serwery” oznaczają serwery kontrolowane przez Alfascreen (lub inne podmioty) na których przechowywane jest Oprogramowanie Przetwarzające i Dane Klientów.

 

“Oprogramowanie” oznacza kod ARS i Oprogramowanie Przetwarzające.

 

“Subskrypcja” oznacza konkretne Nagrania Raporty i warunki płatności uzgodnione na swoim koncie, między tobą a Alfascreen

 

“Witryna” oznacza grupę stron internetowych połączonych z Kontem i korzystających z tego samego kodu ARS. Każda Witryna składa się z domyślnego Profilu, który mierzy wszystkie strony w ramach danej Witryny. W ramach Witryny można utworzyć dodatkowe Profile w celu dokładniejszej oceny działów Witryny.

 

2. Konto członkowskie, hasło i bezpieczeństwo

Aby dokonać rejestracji dla celów Usługi, Użytkownik powinien przeprowadzić pełny proces rejestracji przekazując Alfascreen aktualne, pełne i dokładne informacje wskazane na formularzu rejestracyjnym, włącznie z adresem e-mail (nazwą użytkownika) i hasłem. Użytkownik powinien chronić poufność haseł oraz przyjmuje pełną odpowiedzialność za używanie własnego hasła i korzystanie z własnego Konta przez siebie i osoby trzecie. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie działania mające miejsce przy wykorzystaniu Konta Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się zawiadamiać Alfascreen niezwłocznie po powzięciu wiadomości o nieupoważnionym korzystaniu z jego Konta lub o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa. Pracownicy serwisu technicznego Alfascreen mogą logować się na Profil Użytkownika w celu konserwacji lub ulepszania Usługi, w tym w celu udzielenia Użytkownikowi pomocy w sprawach technicznych lub rozliczeniowych. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na tego rodzaju dostęp.

Po rejestracji konta zostanie automatycznie wpisany na otrzymywanie biuletynów e-mail, ogłoszeń, badania użytkowników i nowych funkcji. Możesz zrezygnować z tej usługi w dowolnym momencie. Alfascreen będzie przesyłać wiadomości e-mail automatycznie, gdy na koncie zostały wprowadzone istotne zmiany lub gdy wymagana jest Twoja interwencja. Nie można zrezygnować z tych automatycznych e-maili, tak długo, jak masz konto w Alfascreen.
3. Faktury, Zwroty, zmiany

Usługa jest opłacana z góry w okresach miesięcznych. Możesz przetestować usługę przez zapisanie się do darmowej wersji. Nie podlega zwrotowi opłata dla okresów w których ARS nie jest wykorzystywany. Dyrektywa UE w sprawie sprzedaży na odległość daje indywidualnym użytkownikom (osobom fizycznym) prawo odstąpienia od umowy w ciągu dziesięciu dni od zakupu i otrzymania zwrotu wpłaconych środków za usługę. Firmą (osobą prawnym) taki zwrot nie przysługuje. Odstąpienie od umowy nie może nastąpić w dowolny sposób. Zgodnie z art. 7. 1. u.o.n.p.k. należy złożyć w dziesięciodniowym terminie oświadczenie na piśmie dostarczając je na adres siedziby firmy Alfascreen. Zwrot kosztów będzie przyznany w ciągu dziesięciu dni roboczych od otrzymania pisma rezygnującego z usługi.

W każdej chwili możesz wykupić wyższy pakiet. Po wykupieniu automatycznie dostaniesz możliwość korzystania z narzędzi które zawierają się w pakiecie. W każdym cyklu miesięcznym niewykorzystane usługi w pakiecie zostaną zresetowane i naliczane od nowa.

 

4. Niewyłączna licencja

Alfascreen niniejszym udziela Użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej, niewyłącznej i pozbawionej prawa udzielania dalszych sublicencji, licencji na instalację, kopiowanie i korzystanie z kodu ARS wyłącznie w zakresie koniecznym w celu korzystania z Usługi dla jednej lub większej liczby stron internetowych stanowiących własność Użytkownika i przez niego zarządzanych (zwanych łącznie “Witryną Internetową”). Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Użytkownik ma prawo do zdalnego dostępu do Raportów Użytkownika znajdujących się pod adresem alfascreen.com  (lub innym adresem URL wskazanym w tym celu przez Alfascreen), oglądania ich i pobierania. Posiadanie przez Użytkownika licencji obejmującej dostęp i korzystanie z Oprogramowania i Usługi (co obejmuje między innymi Oprogramowanie, Dokumentację oraz Raporty) jest uwarunkowane przestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszej Umowy, uwzględniając co następuje:

Użytkownik nie będzie:

(i) Kopiował, modyfikował, dostosowywał, tłumaczył Oprogramowania lub Dokumentacji ani w inny sposób tworzył na ich podstawie dzieł zależnych;

(ii) Odtwarzał za pomocą inżynierii wstecznej, dekompilował, dezasemblował ani w żaden inny sposób próbował wyprowadzać kodu źródłowego z Oprogramowania, chyba, że zezwalają na to właściwe przepisy prawa obowiązujące w okręgu jurysdykcyjnym właściwym dla Użytkownika;

(iii) Wynajmował, dzierżawił, sprzedawał, dokonywał cesji lub w inny sposób zbywał praw do kodu ARS, Oprogramowania Przetwarzającego, Dokumentacji lub Usługi;

(iv) Usuwał informacji lub oznaczeń dotyczących praw własności umieszczonych na Oprogramowaniu lub uwidacznianych w inny sposób w ramach Usługi;

(v) Używał, zamieszczał, przekazywał lub wprowadzał urządzeń, oprogramowania lub programów zakłócających lub mogących zakłócić funkcjonowanie Usługi lub Oprogramowania – jak również nie zezwoli na powyższe osobom trzecim. Użytkownik będzie korzystał z Oprogramowania, Usługi i Raportów wyłącznie dla własnych celów wewnętrznych i nie będzie udostępniał Oprogramowania lub Usługi na zasadach timesharing, wynajmu programów komputerowych przez internet (application service provider) lub biur obsługi (service bureau). Użytkownik będzie przestrzegał wszystkich właściwych przepisów prawa dotyczących korzystania z Dokumentacji, Oprogramowania, Usługi i Raportów oraz dostępu do nich.

W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszej Umowy licencja przyznana powyżej zostanie natychmiastowo anulowana. Po takim anulowaniu, Użytkownik zobowiązuje się zniszczyć wszystkie oryginały i kopie kodu ARS będące w jego posiadaniu oraz poświadczyć to Alfascreen na piśmie w przeciągu trzech (3) dni roboczych od anulowania, oraz zaprzestać dalszego korzystania z Usług bez wyraźnej zgody Alfascreen na piśmie.

 

5. Poufność

“Informacje Poufne” obejmują wszelkie dane zastrzeżone oraz inne informacje ujawnione przez jedną ze Stron drugiej Stronie na piśmie oraz oznaczonych jako “poufne”, lub ujawnionych ustnie oraz w przeciągu pięciu dni roboczych, sporządzonych na piśmie i oznaczonych jako “poufne”. Niezależnie od powyższego, Informacje Poufne nie obejmują informacji, które są lub staną się powszechnie dostępne, które były w posiadaniu Strony otrzymującej przed ich ujawnieniem przez jedną ze Stron, bądź które zostały opracowane niezależnie przez Stronę otrzymującą bez wykorzystania Informacji Poufnych. Żadna ze Stron nie będzie korzystać z Informacji Poufnych drugiej Strony ani ich ujawniać bez jej uprzedniej pisemnej zgody, chyba że takie korzystanie lub ujawnienie będzie miało miejsce w celu wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy lub jeżeli będzie wymagane na podstawie przepisów ustawowych, wykonawczych lub zarządzenia sądu. Strona zmuszona w ten sposób do ujawnienia Informacji Poufnych przed ich ujawnieniem zawiadomi o tym drugą Stronę z maksymalnie dużym wyprzedzeniem. Z chwilą rozwiązania niniejszej Umowy Strony niezwłocznie zwrócą lub zniszczą wszystkie Informacje Poufne i na żądanie przedstawią odpowiednie pisemne zaświadczenie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ochronę poufności swojego hasła (haseł) oraz nazw(y) użytkownika wydanych Użytkownikowi przez Alfascreen, jak również za wszelkie wykorzystanie lub niewłaściwe korzystanie z konta Użytkownika przez jakąkolwiek osobę trzecią wykorzystującą hasło lub nazwę użytkownika wydaną Użytkownikowi. Użytkownik zobowiązuje się zawiadamiać Alfascreen niezwłocznie po powzięciu wiadomości o nieupoważnionym korzystaniu z jego Konta lub o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa.

 

6. Prawo do informacji i jawności

Alfascreen i jej podmioty zależne, w których posiada 100% kapitału zakładowego, mogą zatrzymywać i wykorzystywać, zgodnie z postanowieniami jej Zasad Ochrony Prywatności (które znajdują się pod adresem  http://alfascreen.com/pl/polityka-prywatnosci, lub pod innym adresem URL wskazanym przez Alfascreen w tym celu) zebrane informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika z Usługi. Spółka Alfascreen nie będzie dzieliła się informacjami o Użytkowniku lub jego Witrynie z żadnymi osobami trzecimi, chyba że Alfascreen

(i) uzyska na to zgodę Użytkownika;

(ii) stwierdzi, że jest to wymagane na podstawie przepisów prawa lub w dobrej wierze uważa, że taki dostęp, ochrona lub ujawnienie jest zasadnie konieczne w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Alfascreen, jej użytkowników lub społeczeństwa;

(iii) przekaże takie informacje w pewnych określonych okolicznościach osobom trzecim w celu wykonywania przez nie zadań w imieniu Alfascreen (np. fakturowania lub przechowywania danych) przy zastosowaniu ścisłych ograniczeń zapobiegających wykorzystaniu lub ujawnianiu danych w sposób inny niż określony przez Alfascreen.

W takich przypadkach, ma to miejsce na podstawie umów zobowiązujących te osoby do przetwarzania informacji wyłącznie zgodnie z poleceniami Alfascreen oraz zgodnie z niniejszą Umową i przy zastosowaniu odpowiednich środków zapewniających zachowanie poufności i bezpieczeństwo.

 

7. Poufność

Użytkownik nie będzie wykorzystywał (i nie zezwoli żadnej osobie trzeciej na wykorzystywanie) Usług do monitorowania lub zbierania informacji umożliwiających identyfikację użytkowników Internetowych, ani nie będzie (ani nie zezwoli na to jakiejkolwiek osobie trzeciej) łączył danych zebranych z witryn(y) Użytkownika (lub witryn(y) osób trzecich) z żadnymi informacjami umożliwiającymi identyfikację danej osoby z jakiegokolwiek źródła w ramach korzystania z Usługi przez Użytkownika (lub przez taką osobę trzecią). Użytkownik będzie posiadał i przestrzegał właściwych przepisów prawa dotyczących ochrony prywatności oraz związanych ze zbieraniem informacji od odwiedzających jego witryny internetowe. Na Witrynie Internetowej Użytkownika zostaną umieszczone zasady ochrony prywatności, które zawierać będą poniższą informację:

“Ta witryna używa systemu Alfascreen do analizy serwisu WWW.Usługa może rejestrować kliknięcia myszą, ruchy myszy, aktywność przewijania, jak również wszelki wpisywany tekst na tej stronie, z wyjątkiem tekstu w polach haseł. Alfascreen nie gromadzi danych osobowych, które nie są dobrowolnie wprowadzzane na tej stronie. Alfascreen nie śledzi przyzwyczajeń podczas przeglądania innych stron internetowych lub tekstu wprowadzonego w polach haseł. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zasady Alfascreen Prywatności w http://alfascreen.com/pl/polityka-prywatnosci/ “.

 

8. Pokrucie szkód

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności, zabezpieczyć i chronić Alfascreen oraz jej podmioty zależne, w których posiada 100% kapitału zakładowego, na własny koszt. Przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, działaniami, postępowaniami oraz powództwem wniesionymi przeciwko Alfascreen lub pracownikom, pośrednikom lub podmiotom stowarzyszonym oraz z tytułu powiązanych zobowiązań, odszkodowań, ugód, kar, grzywien, kosztów lub wydatków (łącznie z między innymi, uzasadnionymi honorariami prawników i pozostałymi wydatkami postępowania) poniesionymi przez Alfascreen lub któregokolwiek z jego, właścicieli Alfascreen, pracowników, pośredników lub podmiotów stowarzyszonych, wynikających z lub związanych z

(i) naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszej Umowy,

(ii) korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,

(iii) naruszeniem przez Użytkownika właściwych przepisów prawa, zasad lub regulaminów w związku z Usługą,

(iv) Cechami Marki Użytkownika.

W takim przypadku, Alfascreen powiadomi Użytkownika na piśmie o takim roszczeniu, powództwie lub postępowaniu. Użytkownik zobowiązany jest do pełnej współpracy w celu obrony przed roszczeniem, w zakresie w jakim będzie to zasadnie wymagane. Alfascreen zastrzega sobie prawo do podjęcia, na własny koszt, wyłącznej obrony i kontroli nad wszelką sprawą podlegającą odszkodowaniu przez Użytkownika.

 

9. Korzystanie przez osoby trzecie

Jeżeli Użytkownik udzieli dostępu do Konta Użytkownika lub jego części jakiejkolwiek osobie trzeciej lub będzie korzystał z Usługi do zbierania informacji w imieniu jakiejkolwiek osoby trzeciej (“Osoba Trzecia”), niezależnie od tego, czy Użytkownik został upoważniony do tego przez Alfascreen lub jej podmioty zależne, w których posiada 100% kapitału zakładowego, czy nie, zastosowanie będą miały postanowienia niniejszego Artykułu pkt 9.

Jeżeli Użytkownik korzysta z Usługi w imieniu jakiejkolwiek Osoby Trzeciej, Użytkownik niniejszym oświadcza i zapewnia, że

(a) Użytkownik jest w pełni upoważniony do podejmowania działań w imieniu takiej Osoby Trzeciej oraz do nakładania na taką osobę trzecią obowiązków wynikających z niniejszej Umowy;

(b) w stosunkach pomiędzy daną Osobą Trzecią a Użytkownikiem, taka Osoba trzecia posiada wszystkie prawa do Danych Klientów zapisanych na odpowiednim Koncie,

(c) Użytkownik nie ujawni Danych Klientów Osoby Trzeciej jakiejkolwiek osobie bez zgody Osoby Trzeciej.

Użytkownik zapewni, że każda taka Osoba Trzecia będzie przestrzegała postanowień niniejszej Umowy. Alfascreen oraz jej podmioty zależne, w których posiada 100% kapitału zakładowego, nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji na rzecz bezpośrednio lub pośrednio Osób Trzecich. W odniesieniu do Osób Trzecich, Użytkownik dołoży wszelkich starań wymaganych do wyłączenia wszelkich oświadczeń lub gwarancji, które mogą dotyczyć Alfascreen lub jej podmiotów zależnych, w których posiada 100% kapitału zakładowego, Usługi, Oprogramowania lub Raportów, lub użycia któregokolwiek z nich. Użytkownik niniejszym zwalnia z odpowiedzialności, zabezpiecza i chroni spółkę Alfascreen oraz jej podmioty zależne, w których posiada 100% kapitału zakładowego, na koszt Użytkownika, wobec wszelkich roszczeń, działań, postępowań i powództwa osób trzecich wniesionych przeciwko Alfascreen oraz jej właścicieli, pracownikom, pośrednikom lub podmiotom stowarzyszonym, oraz z tytułu wszelkich powiązanych zobowiązań, odszkodowań, ugód, kar, grzywien, kosztów lub wydatków (łącznie z, między innymi, uzasadnionymi honorariami prawników oraz pozostałymi wydatkami postępowania) poniesionymi przez spółkę Alfascreen lub któregokolwiek z jej właścicieli, pracowników, pośredników lub podmiotów stowarzyszonych, wynikających z lub związanych z

(a) wszelkimi oświadczeniami i gwarancjami składanymi przez Użytkownika w zakresie kwestii związanych z Usługą, Oprogramowaniem lub Raportami dla Osób Trzecich;

(b) wszelkimi roszczeniami wnoszonymi przez lub na rzecz Osób Trzecich i dotyczącymi bezpośrednio lub pośrednio korzystania przez Użytkownika z Usług, Oprogramowania lub Raportów;

(c) naruszeniem przez Użytkownika zobowiązań zachowania poufności wobec Osób Trzecich;

(d) wszelkimi roszczeniami z tytułu działań lub zaniechań Osób Trzecich w zawiązku z Usługami, Oprogramowaniem lub Raportami.

 

10. Zrzeczenie sie gwarancji

Informacje i usługi zawarte lub udostępnione poprzez Usługi, łącznie z Raportami, mogą zawierać niezgodności lub błędy drukarskie. Zmiany są wprowadzane okresowo do niniejszej informacji. Alfascreen i/lub jej dostawcy mogą wprowadzać ulepszenia i/lub zmiany do Usług lub Oprogramowania w każdym momencie, bez konieczności informowania o tym. Alfascreen nie oświadcza ani nie gwarantuje, że Usługa będzie świadczona nieprzerwanie lub będzie wolna od błędów, że wady zostaną poprawione, lub że Usługa, Oprogramowanie lub wszelkie inne oprogramowanie na Serwerze nie zawierają wirusów lub innych szkodliwych elementów. Alfascreen nie oświadcza ani nie gwarantuje, że korzystanie z Usług lub Raportów będzie prawidłowe, rzetelne, terminowe lub w inny sposób wiarygodne. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę, aby Alfascreen oraz jej podmioty zależne, w których posiada 100% kapitału zakładowego, nie ponosiła odpowiedzialności za nieupoważniony dostęp do lub zmiany w Danych Klienta lub danych z witryny Użytkownika.

USŁUGA, OPROGRAMOWANIE ORAZ RAPORTY SĄ PRZEKAZYWANE “W STANIE W JAKIM SĄ”, A ALFASCREEN I/LUB JEJ PODMIOTY ZALEŻNE, W KTÓRYCH POSIADA 100% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE UDZIELAJĄ W ICH ZAKRESIE JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZGŁOSZEŃ LUB OŚWIADCZEŃ WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH, W ODNIESIENIU DO USŁUGI, OPROGRAMOWANIA, DOKUMENTACJI I RAPORTÓW, ŁĄCZNIE Z GWARANCJAMI JAKOŚCI, WYKONANIA, NIENARUSZALNOŚCI, ZBYWALNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DLA OKREŚLONEGO CELU, JAK RÓWNIEŻ ŻADNE GWARANCJE NIE POWSTANĄ W TRAKCIE TRANSAKCJI, WYKORZYSTYWANIA LUB OBROTU. ALFASCREEN NIE GWARANTUJE, ŻE USŁUGA, OPROGRAMOWANIE LUB RAPORTY SPEŁNIĄ POTRZEBY UŻYTKOWNIKA, BĘDĄ WOLNE OD BŁĘDÓW, LUB ŻE ŚWIADCZENIE USŁUG BĘDZIE PROWADZONE W SPOSÓB NIEPRZERWANY. POWYŻSZE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI STANOWIĄ ISTOTNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEJ UMOWY ORAZ TWORZĄ PODSTAWĘ OKREŚLENIA CENY POBIERANEJ ZA PRZEDMIOTOWĄ USŁUGĘ.

 

11. Ograniczenie odpowiedzialności

ALFASCREEN ORAZ JEJ PODMIOTY ZALEŻNE, W KTÓRYCH POSIADA 100% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK OSOBY TRZECIEJ ZA ŻADNE SZKODY POŚREDNIE, SPECJALNE, DOMNIEMANE LUB WTÓRNE (ŁĄCZNIE Z, MIĘDZY INNYMI, UTRATĄ ZYSKÓW LUB UTRATĄ DANYCH ZEBRANYCH W RAMACH USŁUGI), LUB SZKODY PRZYPADKOWE, NIEZALEŻNIE CZY OPARTE NA ROSZCZENIU LUB POWÓDZTWIE O WYKONANIE UMOWY, GWARANCJI, ZANIEDBANIU, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB INNYM DELIKCIE, NARUSZENIU WSZELKIEGO OBOWIĄZKU USTAWOWEGO, ODSZKODOWANIU LUB WKŁADZIE, LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI ALFASCREEN I/LUB JEJ PODMIOTY ZALEŻNE, W KTÓRYCH POSIADA 100% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO I PODMIOTY STOWARZYSZONE ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. WYŁĄCZENIE ZAWARTE W NINIEJSZYM AKAPICIE MA ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD NIEPOWODZENIA WYŁĄCZNEGO ŚRODKA PRAWNEGO, O KTÓRYM MOWA W AKAPICIE PONIŻEJ.

Łączna, narosła odpowiedzialność Alfascreen (oraz jej podmiotów zależnych, w których posiada 100% kapitału zakładowego) wobec Użytkownika lub jakiejkolwiek osoby z tytułu straty lub szkód wynikająca z wszelkich roszczeń, żądań lub postępowań w ramach niniejszej Umowy lub w związku z nią nie przekroczy kwoty pakietu z jakiego korzysta w danej chwili Użytkownik.

 

12. Informacja o prawie własności

Alfascreen (oraz jej podmioty zależne, w których posiada 100% kapitału zakładowego) jest właścicielem Usługi, w tym wszelkich kodów ARS, Oprogramowania Alfascreen oraz praw własności intelektualnej do Usługi. Wszelkie prawa do Oprogramowania Przetwarzającego, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi w niniejszej Umowie, niniejszym zastrzega się na rzecz Alfascreen oraz licencjodawców Alfascreen bez ograniczeń, łącznie z między innymi prawem Alfascreen (oraz jej podmiotów zależnych, w których posiada 100% kapitału zakładowego) do posiadania wyłącznego tytułu do Oprogramowania i Dokumentacji Alfascreen. Z zastrzeżeniem ogólności powyższego sformułowania Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować następujących czynności (oraz nie zezwalać osobom trzecim na ich podejmowanie):

a) sublicencjonowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie Usługi poza zakresem udzielonej Licencji;

b) kopiowanie, modyfikowanie, dostosowywanie, tłumaczenie, przygotowywanie dzieł zależnych w drodze inżynierii wstecznej, dezasemblacji lub dekompilacji Oprogramowania Przetwarzającego lub w podejmowania innej próby ustalania kodu źródłowego lub tajemnic handlowych związanych z Usługą;

c) korzystanie ze znaków towarowych, usługowych, nazw handlowych, logo, nazw domen, innych cech charakterystycznych marki oraz innych materiałów chronionych prawem autorskim lub praw własności, które są związane z Usługą, bez wyraźnej zgody Alfascreen wyrażonej na piśmie;

d) rejestrowanie, podejmowanie próby rejestracji lub pomaganie osobie trzeciej w rejestracji jakichkolwiek znaków towarowych, usługowych, nazw handlowych, logo, nazw domen, innych cech charakterystycznych marki oraz innych materiałów chronionych prawem autorskim lub praw własności związanych z Alfascreen (oraz jej podmiotami zależnymi, w których posiada 100% kapitału zakładowego), w inny sposób niż w imieniu Alfascreen;

e) usuwanie, zasłanianie lub zmienianie informacji o prawach autorskich, znaków towarowych oraz innych informacji o prawie własności ukazujących się w ramach Usługi lub widniejących na poszczególnych elementach Usługi.

 

13. Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy

Każda strona Umowy może rozwiązać Umowę w każdym momencie i z jakiegokolwiek powodu.

Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy Alfascreen zaprzestanie świadczenia Usługi, a Użytkownik skasuje wszystkie kopie kodu GATC Alfascreen ze wszystkich Stron. W przypadku rozwiązania:

a) Użytkownikowi nie będzie przysługiwał jakikolwiek zwrot opłat za użytkowanie lub pozostałych

b) jakiekolwiek pozostające do zapłaty saldo za Usługę wykonaną do dnia rozwiązania Umowy oraz  inne nieuregulowane zobowiązania płatnicze za pozostały okres obowiązywania Umowy staną się bezzwłocznie i w pełni wymagalne i płatne oraz  dane pochodzące z archiwalnych raportów Użytkownika przestaną być dla niego dostępne, chyba że Użytkownik, jako składnik rozwiązania, zawrze umowę nabycia lub świadczenia usług profesjonalnych w sprawie wymiany i przekazywania danych tego typu.

 

16. Modyfikacja warunków korzystanie i innych zasad

Alfascreen zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji w każdym czasie warunków zawartych w niniejszej Umowie lub innych zasad, którym podlega Usługa, poprzez opublikowanie nowej umowy na stronie znajdującej się pod adresem alfascreen.com (lub pod innym adresem URL wyznaczonym przez Alfascreen w tym celu w danym czasie). Użytkownik jest zobowiązany do regularnego przeglądania przedmiotowych przepisów. Wszelkie zmiany lub modyfikacje niniejszej Umowy są wiążące, jeśli zostały wykonane na piśmie i podpisane przez należycie upoważnionego przedstawiciela Alfascreen lub Użytkownik zaakceptował zaktualizowane warunki online lub Użytkownik kontynuował korzystanie z Usług po tym jak Alfascreen opublikował aktualizację Umowy lub wszelkich zasad o Usłudze.

 

17. Postanowienia ogólne, prawo właściwe i właściwość terytorialna sądu

Niniejsza Umowa (łącznie z wszelkimi zmianami uzgodnionymi przez strony na piśmie) stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami w jej zakresie i zastępuje wszelkie poprzednie umowy i oświadczenia pomiędzy Stronami. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy okaże się być z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, postanowienie to zostanie zmienione w zakresie wymaganym do jego wykonania, w maksymalnym możliwym zakresie mającym wpływ na intencje stron, natomiast pozostała część Umowy pozostanie w mocy. Niniejsza Umowa podlega prawu  Polski, i zgodnie z nim będzie interpretowana, bez uwzględnienia uregulowań dotyczących kolizji przepisów prawnych. Każda ze stron zgadza się podporządkować wyłącznej i osobistej jurysdykcji sądów znajdujących się w sądzie właściwym dla Alfascreen. Wszelkie powiadomienia do Alfascreen należy przesyłać na adres: Alfascreen, ks. Kordeckiego 23 89-340 Białośliwie, Polska pocztą priorytetową lub lotniczą lub ekspresowymi usługami kurierskimi. Uznaje się je za doręczone za potwierdzeniem odbioru. Uchylenie wszelkiego niedotrzymania postanowień nie stanowi uchylenia jakiegokolwiek późniejszego niedotrzymania. Użytkownik nie dokona cesji ani w inny sposób nie przeniesie praw wynikających z niniejszej Umowy bez wcześniejszej pisemnej zgody Alfascreen, a każda taka próba jest nieważna. Relacje pomiędzy Alfascreen i Użytkownikiem nie stanowią relacji spółki cywilnej, a są relacją niezależnych wykonawców. Niniejsza Umowa obowiązuje i została zawarta w celu ochrony interesów odpowiednich następców i cesjonariuszy Stron niniejszej Umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *